Welcome to Namdubsar

engelsNamdubsar freelance services is a highly flexible and premier freelance company established and run by Omer M. Sayadi (M.S.) for literary, administrative and advisory assistance.

Namdubsar offers university-level support to alleviate your workload through a wide range of different services, quality assured. Having an academic background and a professional mindset, Omer Sayadi aims to offer only the very best.

nederlandsNamdubsar freelance services is een bijzonder flexibel en uitstekend freelance bedrijf opgericht en geleid door Omer M. Sayadi (M.S.) voor taalkundige, administratieve en consulterende bijstand.

Namdubsar biedt steun op universitair niveau om uw werklast te verlichten via een brede waaier aan verschillende diensten, kwaliteit verzekerd. Met een academische achtergrond en een professionele mindset verbindt Omer Sayadi zich ertoe om enkel het allerbeste aan te bieden. 

franceNamdubsar freelance services est une entreprise d’excellence indépendante et particulièrement flexible, fondée et dirigée par Omer M. Sayadi (M.S.) qui a pour but d’offrir une assistance linguistique, administrative et consultative.

Namdubsar offre un support à niveau universitaire en vue d’alléger votre charge de travail grâce à une large gamme de services de qualité. Doté d’une formation académique et d’un esprit professionnel, Omer Sayadi s’engage à offrir le meilleur service.

arab leagueنامدوبسار للخدمات المستقلة شركة متميزة و مرنة أسسها و يديرها عمر م. صيادي للدعم اللغوي، الإداري و الإستشاري

نامدوبسار تقدم مجموعة واسعة من الخدمات الخاصة على مستوى جامعي لتخفيف عبىء عملك. بدراسته الأكاديمية و خبرته المهنية، يهدف عمر صيادي أن يقدم الأفضل فقط.

“Omer Sayadi brings a unique perspective and hard working, motivated attitude to the Silah Report team that enhances our research in ways that wouldn’t be possible without him” – Miles Vining (Silah Report)

About

engelsNamdubsar is the ancient Sumerian word for the ‘scribal arts’, the highly-respected craft of scribe, record keeper and writer.

Members of a privileged elite, scribes were indispensable for the organisation and structure of the earliest Mesopotamian civilisations, the cradle of mankind. Truthfulness, knowledge, perception and quality were important skills necessary for any ancient scribe, and they still are today! Namdubsar freelance services offers this same expertise, combined with academic aptitude, in-depth commitment and a flexible volatility. 

Omer Sayadi received his master’s degree in Arabic and Islamic Studies at the Catholic University of Leuven in 2015 and has since worked and written on history, language and social issues. In addition to Namdubsar, he also established in late 2018 MENAsymbolism, an online database and website for the analysis of symbols and icons of the Middle East and North Africa.

nederlandsNamdubsar is het oude Sumerische woord voor de kunst van het schrijven, de bijzonder gerespecteerde ambacht van klerk, functionaris en schrijver.

Als leden van een bevoorrechte elite waren deze ambachtslui onmisbaar voor de organisatie en samenstelling van de vroegste Mesopotamische beschavingen, de bakermat van het menselijk ras. Waarachtigheid, kennis, inzicht en kwaliteit waren belangrijke vaardigheden noodzakelijk voor iedere Klassieke klerk, en dat zijn ze nog steeds vandaag! Namdubsar freelance services biedt dezelfde expertise aan, in combinatie met academische bekwaamheid, diepgaande inzet en een flexibele dynamiek. 

Omer Sayadi ontving zijn Masterdiploma in Arabistiek en Islamkunde aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2015, en heeft sindsdien gewerkt en geschreven met betrekking tot geschiedenis, taal en maatschappelijke onderwerpen. Naast Namdubsar heeft hij in het najaar van 2018 ook MENAsymbolism opgericht, een online database en website voor de analyse van symbolen en iconen uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. 

franceNamdubsar est le mot sumérien ancien désignant l’art d’écrire, le métier hautement respecté de scribe, de fonctionnaire et d’écrivain. 

En tant que membres d’une élite privilégiée, ces artisans étaient indispensables à l’organisation et à la structure des premières civilisations mésopotamiennes, berceau de l’humanité. La véracité, la connaissance, la compréhension et la qualité étaient des compétences importantes nécessaires pour tout employé classique, et elles le sont encore aujourd’hui! Namdubsar offre la même expertise, combinée à une compétence académique, un engagement profond et une dynamique flexible.

Omer Sayadi a obtenu sa maîtrise universitaire en études arabes et islamiques de l’Université Catholique de Louvain (KU Leuven) en 2015, et a depuis lors travaillé et écrit sur l’histoire, les langues et les sujets de société. Outre Namdubsar, il a également fondé MENAsymbolism en automne 2018, une base de données en ligne et un site internet pour l’analyse de symboles et d’icônes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. 

arab leagueنامدوبسار هي كلمة سومرية قديمة لـفنون الكتابة، و هي مهنة محترمة جداً ترتبط بالكتّاب و الأدباء

كطبقة مثقفة متميزة، كان لا غنى عن الكتّاب لتنظيم و تشكيل حضارات بلاد ما بين النهرين التاريخية، مهد البشرية. الأمانة والمعرفة والجودة كانت سمات ضرورية لأي كاتب قديم، ولا تزال كذلك حتى اليوم! نامدوبسار تقدم هذه المهارات بالإضافة إلى كفاءة أكاديمية، إلتزام متعمق و مرونة على حسب رغبات الزبائن.

أخذ عمر صيادي شهادة الماجستير بعد ما أكمل بنجاح الدراسات العربية و الإسلامية في جامعة لوفن الكاثوليكية (KUL) سنة ٢٠١٥. عمل منذ تخرجه في مجال التاريخ، اللغات و الأمور الإجتماعية. بالإضافة إلى نامدوبسار، أسس عمر صيادي خلال خريف ٢٠١٨ MENAsymbolism، و هي جدول بيانات و موقع الكتروني عبر الانترنت متخصص بتحليل رموز أيقونات الشرق الأوسط و شمال إفريقيا. 

Services offered

engelsNamdubsar offers a wide array of elaborate literary and administrative services:

General administrative and literary assistance
 • Correcting, preparing and editing documents, drafts, XML files and manuscripts.
 • Archiving through online databases and reference managers like Zotero and Ragic.
 • Correcting, completing and connecting relevant sources and references.
 • Correcting syntactic, grammatical and spelling mistakes as well as misprints.
 • Analysing and reading both text and content.
 • Translating (Arabic, Dutch, French and English).
 • Subtitling in one of the above four languages and proofreading subtitles.
Specific support focused on Islam, immigration, the Middle East and North Africa
 • Writing columns, articles, footnotes and reviews.
 • In-depth research and groundwork.
 • Cultural, religious and social advice for your organisation or company regarding intercultural and interfaith issues and sensitivities.
 • Workshops with regard to symbology and iconography of the Middle East and North Africa.

 

nederlandsNamdubsar biedt een breed gamma aan uitgebreide literaire en administratieve diensten aan:

Algemene administratieve en literaire ondersteuning:
 • Nakijken, voorbereiden en bewerken van documenten, concepten, XML bestanden en manuscripten.
 • Archiveren middels online databases en referentiebeheer zoals Zotero en Ragic.
 • Nakijken, vervolledigen en verbinden van relevante bronnen en referenties.
 • Nakijken van syntactische, grammatische en spellingsfouten en ook drukfouten.
 • Analyseren en lezen van zowel tekst als inhoud.
 • Vertalen (Arabisch, Duits, Frans en Engels).
 • Ondertitelen in één van de bovenstaande talen en proeflezen van ondertitels.
Specifieke ondersteuning gericht op Islam, migratie, het Midden-Oosten en Noord-Afrika
 • Schrijven van columns, artikels, voetnoten en recensies.
 • Diepgaand onderzoek en terreinwerk.
 • Cultureel, religieus en sociaal advies voor uw organisatie of bedrijf betreffende interculturele en interreligieuze onderwerpen en gevoeligheden.
 • Workshops omtrent symboliek en iconografie van het Midden-Oosten en Noord Afrika.

 

franceNamdubsar offre une large gamme de services littéraires et administratifs complets:

Support administratif et littéraire général:
 • Révision, préparation et édition des documents, concepts, fichiers XML et manuscrits.
 • Archivage à l’aide des bases de données en ligne et des logiciels de gestion bibliographique tels que Zotero et Ragic.
 • Examiner, compléter et lier les sources et références pertinentes.
 • Vérification des erreurs de syntaxe, de grammaire et d’orthographe ainsi que des erreurs d’impression.
 • Lecture et analyse du texte et de son contenu.
 • Traduction (arabe, allemand, français et anglais).
 • Sous-titrage dans l’une des langues ci-dessus et relecture des sous-titres.
Support spécifique concernant l’islam, la migration, le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord:
 • Rédaction de rubriques, d’articles, de notes de bas de page et de commentaires.
 • Recherche approfondie et travail de terrain.
 • Conseils culturels, religieux et sociaux pour votre organisation ou entreprise sur des sujets et sensibilités interculturels et interreligieux.
 • Des séminaires au sujet des symbols et icônes du Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

 

arab leagueشركة نامدوبسار تقدم مجموعة واسعة من الخدمات اللغوية و الإدارية الخاصة:

دعم لغوي و إداري عام 

• تصحيح وإعداد و تعديل الوثائق والمسودات, و الملفات XML والمخطوطات.
• تصحيح واستكمال وربط المصادر والمراجع.
• تصحيح الأخطاء النحوية والإملائية و المطبعية.
• تحليل وقراءة النصوص و محتوياتها. 
• الترجمة (العربية و الهولندية و الفرنسية و الإنجليزية).
• الأرشفة في جداول البيانات و المراجع عبر الإنترنت مثل زوتيرو و راجيك. 

دعم بخصوص الإسلام، الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و النزوح

• كتابة الأعمدة الصحفية و المقالات والحواشي و التقارير.
• بحث و إعداد متعمق.
• نصائح ثقافية ودينية واجتماعية لمنظمتك أو لشركتك بخصوص القضايا والحساسيات بين الثقافات والأديان.
• ورشات عمل بخصوص الرموز و الايقونات التي أصلها الشرق الأوسط و شمال أفريقية. 

 

“Omer Sayadi is a scholar of Islamic and Arabic studies with a most thorough knowledge of the Qurʾān, Sunnah, aḥādīth and symbolism used in Muslim groups.” – Pieter Van Ostaeyen (Belgian historian and independent analyst)

 

Contact

Don’t hesitate to reach out with the contact information below, or send a message using the form.

Get in Touch

Antwerp, 2100
Belgium

Company number: 0747484077

Payment in Euro, preferably through bank transfers within the SEPA area.

PayPal and TransferWise options are also available for international payments.

Send Us a Message